DOVADA CALITATE DE ASIGURAT

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:
Copii in varsta de pana la 14 ani
– Certificat de nastere.
Copii de la 14 la 18 ani
– Carte de identitate.
Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca
– Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi
– Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a realizat venituri din munca sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu are venituri din munca.
Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
– Act de identitate
– Un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca
– Act de identitate
– Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu realizeaza venituri din munca
– Adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social
– Act de identitate
– Act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului
– Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Salariati
– Act de identitate
– Adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
Persoane fizice autorizate (PFA)
– Act de identitate
– Dovada ultimei plati la FNUASS.
Asociati sau Administratori la societati comerciale
– Act de identitate
– Dovada achitarii contributiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA).
Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj
– Act de identitate
– Carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure
– Act de identitate
– Ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
Pensionarii
– Act de identitate
– Fotocopie dupa decizia de pensionare
– Ultimul cupon/talon de pensie.
Beneficiar de ajutor social
– Act de identitate
– Adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.
Persoane cu handicap
– Act de identitate
– Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic
– Documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara)
– Act de identitate
– Dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)
– Act de identitate
– Un document doveditor care sa incadreze persoana in una din categoriile enumerate, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos)
– Detinutii politici: Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
– Eroii Revolutiei din decembrie 1989: Certificatul de erou al Revolutiei.
– Veterani de razboi: Legitimatia de veteran.
– Document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
– Act de identitate
– Adeverinta medicala
– Documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
– Act de identitate
– Certificatului de nastere a copilului
– Documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului
– Act de identitate
– Decizia emisa de directiile teritoriale de munca, familie si egalitate de sansa
– Ultimul talon de plata a indemnizatiei de crestere a copilului.
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca
– Act de identitate
– Adeverinta emisa de angajator.
Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse
– Act de identitate
– Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate
– Document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
Coasiguratul
– Act de identitate
– Un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul
– Document care sa ateste relatia de rudenie sau casatorie
– Declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile
– Document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile
– Declaratie pe proprie raspundere a persoanei asigurate prin care declara ca are in intretinere persoana coasigurata.
– Pot fi coasigurati numai urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri
– Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii
– Act de identitate (daca e stabilita identitatea persoanei)
– Adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.
Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania
– Act de identitate (pasapoarte)
– Document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate
– Act de identitate (pasapoarte)
– Cardul european de asigurari de sanatate.
Nu uitati!
– Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
– Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.