Legislatia privind organizarea si functionarea institutiei

–     Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

–   O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de  urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii;

– H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;

–   ORDIN nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta  locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica, cu modificarile si completarile ulterioare;

–     ORDIN nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta;

–     ORDIN nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

– ORDIN nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

       ORDIN nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

–     ORDIN nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– ORDIN Nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.

–     ORDIN nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

–    ORDIN nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

–    ORDIN nr. 443/2019 privind protocolul national de triaj al pacientilor din structurile de primiri urgente;

–   ORDIN nr. 1765/2006 privind arondarea judetelor la centrele regionale, luandu-se in considerare regiunile de dezvoltare socioeconomica din care fac parte, precum si distantele aeriene si terestre dintre un spital judetean si un anumit centru regional, cu modificarile si completarile ulterioare;

–     ORDIN nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU), cu modificarile si completarile ulterioare;

       ORDIN nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

       ORDIN nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;

       ORDIN nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

     O.G. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;

   ORDIN nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale;

– ORDIN NR. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor care efectueaza analize medicale in  sistem ambulatoriu;

     Lege nr. 46 /2003 drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

–     ORDIN nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003; 

     ORDIN nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.   

 Legislatie Integritate institutionala

– HOTARARE Nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;

– OUG 59/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGE Nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGE nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGE  nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public ;

– LEGE nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

– Lege nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;

– LEGE Nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica LEGE Nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– LEGE Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– ORDIN Nr.1501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– ORDIN Nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice;

– ORDIN Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– HOTARÂRE Nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, împreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului în situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, împreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

ORD.1226 din3 decembrie2012 privind aprobareaNormelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de dateprivind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
–  ORD.1761din 3 septembrie 2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 882 din 14 septembrie 2021
-Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

LEGISLAŢIE – RESURSE UMANE / SALARIZARE

–           LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–           LEGEA – CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

–           LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare;

–           LEGEA nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj  si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificările şi completările ulterioare;

–           LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – Titlu VII – Spitalele;

–           LEGEA nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

–           LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IV – Impozitul pe venit, Cap. III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor; – Titlul V – Contribuţii sociale obligatorii;

–           LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare si Normele metodologice (actualizate)de aplicare a prevederilor ordonantei;

–           ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MS. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MS nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

–           ORDINUL MSP nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

–           ORDINUL MSP nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–           HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

–           HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si  desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

–           HOTARAREA GUVERNULUI nr. 153/2018  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate si asistenta sociala“, cu modificările şi completările ulterioare;

–           HOTARAREA GUVERNULUI nr. 569/2018  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de  functii bugetare „Administratie“ din administratia publica locala;

–           HOTARAREA GUVERNULUI nr. 917/2017  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare Administratie din administratia publica centrala;

–           HOTARAREA GUVERNULUI nr. 250/1992  (R1) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.